ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu, na kterém spolupracovali všichni zaměstnanci školy a jehož název vychází z podoby naší mateřské školy - Parník:

DĚTI V PRUHOVNÉM TRIKU PLUJÍ SVĚTEM NA PARNÍKU

 

Žijeme na planetě  Zemi, v oblasti,  kde  se  pravidelně  střídají  jaro, léto, podzim a  zima. Snažíme se tedy žít v souladu s měnícími se ročními obdobími, radujeme se z každého  z nich  a  chceme  si  je  co  nejlépe  prožít.

 

Naše vize:

Láskyplné prostředí a kvalitní vzdělávání – mateřská škola, kde budou všichni spokojení.

 

Náš cíl a záměr: ŠŤASTNÉ DÍTĚ

 

Cestou přirozené výchovy chceme položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb, vybavit děti již v samotných základech jejich života zdravými návyky, dovednostmi a postoji a naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví.

Již v tomto věku chceme u dětí vytvořit dostatečné základy klíčových kompetencí, které jsou důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání.

Každý den při své práci musíme myslet na tři pilíře vzdělávání, tři rámcové cíle:

1)    Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání – aby si dítě odneslo něco nového, něco si ujasnilo nebo upevnilo, získalo nové poznatky, vědomosti, dovednosti….

2)    Osvojení základů hodnot, na kterých je založena naše společnost

3)    Získání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost – umět ovlivnit, co se kolem dítěte děje, umět se prosadit

Z těchto cílů vycházejí pak

1.     Rozvoj dítěte a jeho učení a poznání – kompetence k učení

2.     Dítě a řešení problémů – kompetence k řešení problémů

3.     Rozvoj komunikativních schopností dítěte – kompetence komunikativní

4.     Rozvoj sociálních a personálních kompetencí – kompetence sociální a personální

5.     Rozvoj občanských činností a dovedností – kompetence činnostní a občanské

 

 Chceme, aby z naší mateřské školy vycházely děti šťastné a zdravé, optimálně všestranně rozvinuté, přiměřeně svému věku samostatné, soběstačné a zdravě sebevědomé. Děti, které se budou vyvíjet v zdravé a vyrovnané bytosti, které si uvědomují a oceňují lidi kolem sebe, stejně jako prostředí, ve kterém vyrůstají.

 

Vzdělávací obsah:

Podzim, to je milý host, barví parník pro radost.

Zima, ta je taky príma, parník v ledu odpočívá.

Jaro, léto, parník jásá: Námořníci, to je krása!

Náš parník je zvídavý, i do světa se vypraví.

 

Více a podrobněji viz. Školní vzdělávací program 38. mateřské školy

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy