Školní jídelna

Děti se stravují v naší mateřské škole třikrát denně. Po celý den je zajištěn pitný režim.

Školní stravování se řídí výživovými normami dle vyhlášky 107/2005 Sb. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu zálohově 1 000,-Kčděti s odkladem školní docházky 1200,- Kč na č.ú. 25536311/0100, variabilní symbol: 38. Důležité je uvádět v poznámce JMÉNO DÍTĚTE. Platbu proveďte k 5. dni v daném měsíci.  V lednu a v červenci je provedeno vyúčtování a případné přeplatky vráceny.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, masa, mléčných výrobků...). Je zachována vhodná skladba jídelníčků, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Diety v mateřské škole nevaříme, v lehčích případech je však možná domluva rodičů s vedením MŠ a ŠJ na indiv. řešení dietetického problému.

Dětem je v MŠ v průběhu celého dne zajištěn dostatečný přísun tekutin - minerální vody, ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, pitná voda. Mléko a mléčné nápoje jsou podávány ke svačině a nejsou součástí pitného režimu.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou tří hodinové intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Nesmí - li dítě jíst některou z potravin (alergie), je nutné pro zdraví dítěte, aby rodič tuto skutečnost nahlásil třídní učitelce (nejlépe písemnou formou).