Platby v MŠ

 

PLATBY V 38. MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÉ

výše školného je stanovena na 480,- Kč/měsíc (musí být zaplaceno do 15. dne na daný měsíc).

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu 38.MŠ, v případě nepřítomnosti dítěte ve škole se tato platba nevrací.

Platí se převodem na účet, číslo účtu je 57239311/0100, variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte.
Pokud budete platit trvalým příkazem, zadejte jej pouze na 10 měsíců (září až červen), o prázdninách je forma plateb odlišná.
 
Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v daném školním roce dovrší 6 let a více ), školné neplatí.
 
Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, může ředitelka školy, jako příslušný správní orgán mateřské školy, která postupuje v souladu s §35 Školského zákona, po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (viz Školní řád 38. MŠ Plzeň).
 
STRAVNÉ
 
Platba převodem na účet - platí se měsíční paušál 800,- Kč  (do 5.dne v měsíci), na účet č. 25536311/0100,  variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte. 2x ročně pak proběhne vyúčtování a vracení případných přeplatků.
 
 
 
 

 Irena Cholinská, ředitelka školy