PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče našich budoucích ŽABIČEK, RYBIČEK, či PLAVČÍKŮ

v souvislosti s mimořádnými opatřeními je organizace zápisů uzpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost všech účastníků, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI (5. 4.2021 – 7. 5. 2021)

Pro mateřské školy města Plzně je vytvořen systém elektronické přihlášky, který naleznete na webovém odkazu: https://mszapis.plzen-edu.cz/. Systém vám umožní vytvořit žádost o přijetí (přihlášku) ve formátu pdf., kterou si vyplníte a vytisknete. 

 

SBĚR ŽÁDOSTÍ (4. 5. 2021 – 7. 5. 2021)

Možné způsoby podání žádosti:

o   do datové schránky školy: gbcmwfc

o   e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

o   poštou (rozhodující je den podání na poštu) na adresu školy

o   do poštovní schránky na brance 38.mš Plzeň

o   osobním doručením ve škole

o   pomocí jiných technických prostředků (email, telefax apod.) – zde je nutné do 5 dnů potvrdit zákonným zástupcem

 

Osobní doručení v mateřské škole je možné ve výjimečných případech pouze s dodržením mimořádných bezpečnostních opatření, bez přítomnosti dětí a pouze jedním zákonným zástupcem. Termín je možné si rezervovat na https://mszapis.plzen-edu.cz/ a bude probíhat v těchto časech:

 

 4. 5. 2021   9:30 – 13.00 hod.                                              

 5. 5. 2021   11:00 – 16:00 hod.                                            

 6. 5. 2021   10:00 – 15:00 hod.                                            

 7. 5. 2021   10:00 – 12:00 hod.

 

 DOKUMENTY POTŘEBNÉ K DOLOŽENÍ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání řádně vyplněna s podpisem osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

Kopie rodného listu dítěte (bude součástí spisu dítěte)

Platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Doložení řádného očkování dítěte přímo na Žádosti nebo jako samostatná příloha

 

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ (7. 5. 2021 - 31. 5. 2021)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které do 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 ti let). Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti.

Veškeré podrobnosti k zápisům naleznete na https://mszapis.plzen-edu.cz

Kritéria pro přijetí naleznete zde https://mszapis.plzen-edu.cz/kriteria-rizeni

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy