KRITÉRIA pro přijetí

 

Kritéria pro přijetí dětí do 38.mateřské školy Plzeň, Spojovací 14, příspěvkové organizace

 

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace El. podpory zápisů do MŠ

  1. děti spádové – 5ti letí či starší
  2. děti spádové – 4letí
  3. děti spádové – 3letí
  4. děti spádové – 2letí*
  5. děti nespádové z Plzně – dle věku v pořadí od nejstaršího
  6. mimoplzeňské děti
  7. kritérium sourozenec**
  8. možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno

 

Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky).

38. mateřské škola nemá vytvořeny komplexní materiální, ani personální podmínky pro přijímaní dětí mladších tří let.

** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2021.

Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2021) nebudou přijímány.

Spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy