Informace k ZÁPISŮM do ZŠ

 

Termíny zápisů

Detaily k průběhu zápisů najdete na webových stránkách Vámi vybrané základní školy včetně přihlášky a návodu k registraci.

Zápisy do 1. ročníku základních škol v Plzni pro školní rok 2020/2021 budou zahájeny 1. dubna 2020 a budou probíhat podle termínů stanovených jednotlivými základními školami.

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů, motivační část zápisů proběhne až po ukončení mimořádných opatření (důvodem je co největší urychlení průběhu zápisů). Motivační částí se rozumí seznámení dítěte s prostředím školy, učiteli, prostory školy aj.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 30. 4. 2020 všemi možnými způsoby (viz níže).

Možné způsoby podání žádosti

Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne z webových stránek jednotlivé školy nebo fyzicky vyzvedne ve škole a doručí do školy následujícími způsoby nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů:

1.     do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3.     poštou (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů)

4.     osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob ve vstupních prostorách školy. Zde budou zajištěna platná hygienická opatření a zákonný zástupce se bude řídit pokyny školy na místě. Je vhodné uplatnit elektronický rezervační systém, kde si zákonní zástupci mohou zarezervovat konkrétní datum, kdy se k zápisu dostavit a předat přihlášku. Škola v tomto případě pouze urychleně ověří místo trvalého pobytu spádového dítěte prostřednictvím předložení občanského průkazu nebo potvrzením z ohlašovny pobytu.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (na základě předchozí dohody konkrétního času se školou). 

Vzhledem k tomu, že je v době mimořádných opatření doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte, bude součástí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání prohlášení zákonného zástupce, že volba základní školy byla projednána s druhým zákonným zástupcem dítěte a ten s touto volbou školy souhlasí. 

Povinné náležitosti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

·         jméno a příjmení žadatele (dítěte),

·         datum narození,

·         místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu) - místo trvalého pobytu spádového dítěte lze ověřit buď prostřednictvím předloženého občanského průkazu nebo potvrzením z ohlašovny pobytu nebo ředitel školy ověří u příslušného městského obvodu, který vede evidenci obyvatel

·         označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

·         podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

·         jméno a příjmení tohoto zástupce,

·         místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem.

Doporučené náležitosti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

Informace o speciálně vzdělávacích potřebách dítěte, žádosti o odklad PŠD, předčasný nástup dítěte k PŠD  (doporučení školských poradenských zařízení, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) – pokud v době zápisu nejsou doloženy, přeruší ředitel školy správní řízení o zápisu do doby vydání doporučení.

Spádovost

Zápisy se uskuteční na 26 základních školách, které zřizuje město Plzeň. Rodiče mohou pro své dítě dle školského zákona zvolit libovolnou školu, přednostní právo na přijetí mají ale ve školách tzv. „spádových“, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte. Děti mohou být přijati do naplnění kapacity školy. Město Plzeň má na svém území 4 školské obvody, ty jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzeň č. 9/2018 (příloha č. 2 – Přehled ZŠ podle školských obvodů).

Na které děti se vztahuje povinnost zápisu?

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Které dokumenty doložit?

Rodiče (zákonní zástupci), ať už zvolí jakýkoliv možný způsob podání žádosti, doloží rodný list dítěte, pokud škola vyžaduje (v tom případě stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem) a místo trvalého pobytu spádového dítěte škola ověří buď prostřednictvím předloženého občanského průkazu nebo potvrzením z ohlašovny pobytu (u osobního podání) nebo ředitel školy ověří u příslušného městského obvodu, který vede evidenci obyvatel (u ostatních způsobů podání).    

Možnost odkladu PŠD

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat do 30. dubna 2020 o odklad školní docházky. Tato žádost musí být podle standardních postupů doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud v době zápisu nejsou doloženy, přeruší ředitel školy správní řízení o zápisu do doby vydání doporučení. Stejný postup platí u předčasného nástupu dítěte k PŠD.

Je povinností rodiče realizovat některý ze způsobů zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky. Tento záměr doloží nebo přímo projedná s ředitelem školy a požádá o odklad.