Naše PROJEKTY

 

Vážení rodiče,

zde je několik z nejdůležitějších projektů, do kterých se naše mateřská škola zapojila, tak abychom ještě více zkvalitnili vzdělávání dětí.

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (Česká obec sokolská) – celoroční aktivity pro rozvoj pohybové dovednosti předškolních dětí, sportovní všestrannost.

SMART Plzeňáčci (OP VVV) – cílem je prostřednictvím vzorové školy podpora pedagogů partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Podpora pedagogů, aby s využitím mentorů a garantů zvyšovali kvalitu vzdělávání dětí především v oblastech logického myšlení, základů algoritmizace a aby podporovali rozvoj pregramotností a školní zralosti dětí. Rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků. V rámci tohoto projektu dostane naše školka ICT vybavení v hodnotě cca 280 000,- Kč.

Šablony II.využití personální podpory (speciální pedagog, školní asistent), využití ICT ve vzdělávání (realizovaná výuka s ICT 64hodin - nové tablety), další vzdělávání pedagogů.

Zdravý pohyb pro život v 38.MŠ (Mikrogrant pro oblast školství a mládeže v roce 2020) – vzdělávací program se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky u dětí v předškolním vzdělávání , jako nástroj podpory primární logopedické prevence a sdílení příkladů dobré praxe MŠ.

MAP II. (OP VVV) – v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. se naši pedagogové, včetně ředitelky školy,  pravidelně zúčastňují výměny zkušeností a postupů, workshopů a seminářů pro podporu svého profesního rozvoje (Klokanův kufr, Výběr vhodné ZŠ, Polytechnická výchova apod.)

SENIOŘI V KRAJÍCH (Ministerstvo práce a sociálních věcí) -  děti malují seniorům

Dále spolupracujeme i s Družstvem invalidů Plzeň Slovany, se ZUŠ Chválenická, se ZČU Plzeň, s dobrovolnými hasiči Plzeň Koterov, s Policií ČR, 20.ZŠ Plzeň a dalšími organizacemi.