PLATBY v mš (školné a stravné)

Vážení rodiče, po ukončení tohoto školního roku (31.8.2020) Vám budou v září vráceny všechny přeplatky za školné i stravné, které vznikly v souvislosti s opatřeními covid 19.

Školné (úplata za předškolní vzdělávání)

výše školného je od září 393,- Kč/měsíc (musí být zaplaceno do 15. dne na daný měsíc).

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu 38. MŠ, v případě nepřítomnosti dítěte ve škole se tato platba nevrací.

Platí se převodem na účet, číslo účtu je 57239311/0100, variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte.

Pokud budete platit trvalým příkazem, zadejte jej pouze na 10 měsíců (září až červen), o prázdninách je forma plateb odlišná.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v daném školním roce dovrší 6 let a více ), školné neplatí.

Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, může ředitelka školy, jako příslušný správní orgán mateřské školy, která postupuje v souladu s §35 Školského zákona, po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (viz Školní řád 38. MŠ Plzeň).

Stravné

Platba převodem na účet - měsíční paušál 900,- Kč  (do 10 dne v měsíci), na účet č. 25536311/0100,  variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a 2x ročně pak proběhne vyúčtování a vracení případných přeplatků.

Příkazy na obě platby si, prosím, zadejte nejdříve pátý den v daném měsíci, aby nám peníze přišly vždy v daném měsíci a nikoliv o měsíc dříve.

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy